สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


Close Panel

ข่าวประชาสัมพันธ์..

หญิงไทยยุคใหม่ สไตล์ 4.0 (4-8 มิ.ย

น้ำผึ้งหินลาดใน 8 มิ.ย 61

การปักผ้าเมี่ยน 7 มิ.ย 61

ผ้าทอกี่เอว ชนเผ่ากะเหรี่ยง

การปักผ้าม้งและลายเขียนเที

ประกาศราคา ซื้อวัสดุยานพาหน

ผ้าปักลายตีนตะขาบ 3 มิ.ย 61

การจัดทำเครื่องจักสานจากไม

สิทธิ :แนวคิดการขับเคลื่อนงานสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาสังคม

เขียนโดย Administrator
PDFพิมพ์อีเมล

สรุปและเรียบเรียง โดย รุ้งเพชร สุมิตนันท์

 

สิทธิ :แนวคิดการขับเคลื่อนงานสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาสังคม

สรุปผลการประชุมวาระการสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาสังคมระดับโลก ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๔ มิถุนายน  ๒๕๕๓ ณ.เมืองฮ่องกง  ซึ่งเป็นเอกสารประกอบการประชุมวิชาการนักสังคมสงเคราะห์

ทั่วประเทศ ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ.โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร มีสาระสำคัญคือ แนวคิดการขับเคลื่อนงานสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาสังคมที่น่าสนใจคือ การทำงานที่มุ่งฐานสิทธิ(right based approach) เป็นการมุ่งเน้นคนเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนการพัฒนา ความไม่เท่าเทียมกันทางสังคมและการแก้ไขปัญหาความยากจน ดังนั้นการจัดทำหรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางสังคมจึงควรสอดคล้องกับแนวคิดนี้ โดยดำเนินการภายใต้กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (international  convernant on economic social  and culture rights) ซึ่วเป็นกรอบแนวทางสำคัญในการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน และภาคธุรกิจ รวมถึงการประชุมสุดยอดอาเซียน(Asean Summit)  ได้มีวาระสำคัญคือการจัดตั้งคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน(Asean intergovernmental  commission human right )

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมในหลายปีที่ผ่านมา เห็นได้ว่านักสังคมสงเคราะห์มีบทบาทที่สำคัญในการทำงานโดยใช้กลยุทธชุมชนและครอบครัวเป็นฐาน การเสริมพลังความเข้มแข็ง การส่งเสริมการลงทุนทางสังคม การมีส่วนร่วมทางสังคม เป็นต้น และปัจจุบันบทบาทสำคัญที่ท้าทายของนักสังคม

สงเคราะห์ในการพัฒนาสังคมคือ การทำงานที่เกี่ยวข้องกับสังคมและวัฒนธรรมโดยใช้แนวคิดฐานสิทธิ

ในการประชุมวาระการสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาสังคมระดับโลกได้มีการร่วมกันรวบรวม แลกปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งสรุปประเด็นปัญหาสำคัญของสังคมโลกได้ดังนี้

๑)ประเด็นปัญหาสำคัญของสังคมโลก ประกอบด้วย

๑.๑) ความไม่เสมอภาคทางสังคมและเศรษฐกิจในประเทศและระหว่างประเทศได้แก่การเกิดวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องทั้งระดับประเทศและภูมิภาคและการตอบสนองต่อวิกฤตเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการเงินการคลังมากกว่าการสนับสนุนด้านสังคมและพัฒนาประชาชน การคุ้มครองสิทธิทางสังคมขั้นพื้นฐานที่ยังไม่ครอบคลุม การเกิดความยากจนเพิ่มมากขึ้น แต่ความไม่เสมอภาคทางสังคมยังมีมากขึ้นอยู้เช่นกันและการที่ประชาชนถูกเบียดขับไปอยู่ที่ชายขอบของสังคมมากขึ้น รวมทั้งชุมชนอีกหลายแห่งไม่ได้มีบูรณาการให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

๑.๒) ศักดิ์ศรีและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ ประกอบด้วยหลักการสิทธิมนุษยชนยังไม่ถูกเชื่อมโยงเข้าเป็นเนื้อเดียวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง  ในอีกหลายประเทศการเคารพและยอมรับความแตกต่างหลากหลายยังมีน้อย ความไม่มั่นคงทางการเมือง ความรุนแรงในประเทศ และการผุกร่อนของกระบวนการสันติภาพที่เป็นกลไกแก้ขัญหาการก่อการร้ายทั้งในระดับประเทศ

และระหว่างประเทศขยายตัวมากขึ้น การจัดการกับการย้ายถิ่น การพลัดถิ่น การอพยพ การค้ามนุษย์ เป็นปัญหาสำคัญ

๑.๓) ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยการจัดการป้องกันและการเยียวยาความเสียหายจากธรรมชาติและฝีมือมนุษย์ ทั้งในระดับท้องถิ่น ประเทศและภูมิภาค การมุ่งเน้นการพัฒนาสังคมแบบยั่งยืน การป้องกันสภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพ และการดำเนินงานเชิงรุกทั้งการพัฒนาสังคม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาสภาวะแวดล้อม

๑.๔) ความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงของครอบครัวและความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวตามวงจรชีวิตและสังคม เป็นปรากฎการณ์สำคัญที่ส่งผลถึงการเปลี่ยนผ่านของสังคมโลก เช่น ปัญหาเด็กและครอบครัว ปัญหาความพิการ ปัญหาการเข้าสู่สังคมสูงอายุ ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและปัญหาสุขภาพจิต เป็นต้น

)แนวทางการการขับเคลื่อนวาระการสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาสังคม

มีวัตถุประสงค์ เพื่อประสานความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างองค์กรด้านสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาสังคม และการศึกษา โดยมีประเด็นการปฎิบัติงานดังนี้

๒.๑) ด้านงานบริการ เป็นการระดมการทำงานด้านสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาสังคมทุกมิติ

๒.๒)ด้านความสามารถ เป็นการแสดงพลังแห่งคุณค่าและความสามารถทางสมรรถนะด้านสังคมสงเคราะห์

๒.๓) ด้านการโน้มน้าวจูงใจ เป็นการสร้างเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ สนับสนุนการดำเนินงานทางการศึกษาด้านสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาสังคม และการปฎิบัติงาน ส่งเสริมและพัฒนาการสังคมสงเคราะห์ด้านวัฒนธรรมงานวิจัย สร้างเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของงานสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาสังคมให้มีอิทธิพลต่อธุรกิจและการเมืองทั้งในระดับชุมชน ประเทศ และระหว่างระเทศ

๒.๔) ด้านเทคโนโลยี เป็นการบูรณาการทางด้านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการปฎิบัติงานทางด้านสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาสังคม และการศึกษา

๒.๕)ด้านสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาสังคม เป็นการพัฒนารูปแบบการปฎิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ในด้านการบริหารจัดการ ความเป็นองค์กรที่ยั่งยืน และการมีจริยธรรม

๒.๖ ด้านการศึกษา เป็นการสร้างความมั่นใจในความเป็นวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ผ่านทางการศึกษาที่มีคุณภาพระดับสูงและติดตามอย่างเข้มข้นในการปฎิบัติงาน ความก้าวหน้าทางวิชาชีพและแผนงานที่ประสบความสำเร็จ

/๒.๗)ด้านวิสัยทัศน์.....

 

๒.๗) ด้านวิสัยทัศน์ร่วม พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำของนักวิชาการและผู้ปฎิบัติงาน สร้างความตระหนักในคุณค่าการศึกษาสังคมสงเคราะห์ให้แก่สาธารณชน สนับสนุนการแสดงคุณค่าของวิชาชีพสังคมสงเคราะห์  และการสรรหาบุคลากรที่เป็นผู้จัดทำนโยบายในระดับสูงสุดเพื่อเป็น

ชุมชนภิวัตน์

ทั้งนี้สภาสังคมสงเคราะห์ระหว่างประเทศ (The  International  Council  on  Social  Welfare  - ICSW )    เป็นองค์กรนานาชาติของสภาสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม มีสมาชิกกว่า 70 ประเทศ เปรียบเสมือนกับฝ่ายนโยบายและทุนในการผลักดันการก่อให้เกิดสวัสดิภาพดีแก่ผู้เดือดร้อนทุกข์ยาก   สมาพันธ์นักสังคมสงเคราะห์ระหว่างประเทศ(The  International  Federation  of  Social  workers - IFSW ) องค์กรเครือข่ายระดับนานาชาติของ  นักสังคมสงเคราะห์หรือผู้ปฏิบัติงานทั้งหลายนั่นเองซึ่งมีนักสังคมสงเคราะห์ กว่า   510,000  ค นทั่วโลก  และสมาคมการศึกษานักสังคมสงเคราะห์ระหว่างประเทศ (The  International  Association  of  Schools  of  Social   Work (IASSW)   เป็นองค์กรที่เป็นที่รวมของเครือข่ายนานาชาติด้านการศึกษาสังคมสงเคราห์ทั่วโลกซึ่งในประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเป็นสมาชิก  โดย ๓ หน่วยงานนี้จะนำวาระตามประเด็นปัญหาสำคัญของสังคมโลกและแนวทางการขับเคลื่อนวาระการสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาสังคม เสนอต่อการประชุมระดับโลกครั้งต่อไปที่กรุงสต็อกโฮม ประเทศสวีเดน ปี ๒๐๑๒  เพื่อเสนอองค์การสหประชาติและองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

==============================

เอกสารอ้างอิง

๑) “ สรุปผลการประชุมวาระการสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาสังคมระหว่างประเทศ ณ.เมืองฮ่องกง” เอกสารประกอบการประชุมวิชาการนักสังคมสงเคราะห์ทั่วประเทศ ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕

ณ.โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร

๒) โสภา อ่อนโอภาส .รายงานผลการประชุมสังคมสงเคราะห์โลกครั้งที่ ๑ ณ  เขตการปกครองพิเศษฮ่องกง ประเทศสาธารณะรัฐประชาชนจีน   ๑๐-๑๔  มิถุนายน  ๒๕๕๓http://www.gotoknow.org/blogs/posts/368641

สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 เชียงใหม่

ที่ตั้ง :: บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร. 053-112485-6 โทรสาร. 053-112491

Website :: http://www.tpso10.org  Email :: tpso10@m-society.go.th  Facebook :: TPSO10 Chiang Mai