สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


Close Panel

ข่าวประชาสัมพันธ์..

New Say No คนรุ่นใหม่ไร้ความรุนแรง

ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเหยื

เก็บข้อมูล พม.Poll สร้างสุขผู้ส

ศิลปินแห่งชาติ ( 14 ก.พ 62 )

งานมหัศจรรย์สีสันคนบนดอย (14 ก

พัฒนาคนทุกช่วงวัย ใส่ใจครอบ

ดูงานมหัศจรรย์สีสันคนบนดอย (

เก็บข้อมูลเหยื่อค้ามนุษย์บ

Knowledge Sharing Day วันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนา สป.พม.

เขียนโดย Administrator
PDFพิมพ์อีเมล
Knowledge Sharing Day วันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนา สป.พม. วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560

                  วันจันทร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายสุทธิ จันทรวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑๐ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ร่วมงานวันแรกเปลี่ยน เรียนรู้เพื่อการพัฒนา Knowledge Sharing Day จัดขึ้นตามแนวการจัดการความรู้ สปพม. ปี ๒๕๖๐ เพื่อพัฒนาระบบบริการจัดการความรู้ สปพม. เพื่อประสิทธิภาพ บุคลากร ในการปฏิบัติงาน และการพัฒนาองค์กร      สู่องค์กรแบบการเรียนรู้ โดย สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑ – ๑๒ กองมาตรฐานการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ และสถาบันพระประชาบดี นำเสนอองค์ความรู้ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ทักษะการสื่อสารองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การใช่ประโยชน์ในเรื่องการ จัดทำอินโฟกราฟฟิกมีการจัดแสดงผลงานและองค์ความรู้เกี่ยวกับอินโฟกราฟฟิกของ สสว. ๑-๑๒ ร่วมกับกอง และสำนักต่างๆในสังกัด สป ภายในงานมีกิจกรรม หลักคือ บูธนำเสนอผลงานการจัดการความรู้การถอดบทเรียน และการมอบรางวัล บูธอบรมความรู้ที่ได้รับการคัดเลือก โดยมีนายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานมอบรางวัล KM ระดับดี และ KM มหาชนให้กับ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑ – ๑๒ กองมาตรฐานการพัฒนาสังคม สถาบันพระประชาบดี พร้อมถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ของผู้บริการนัก KM ปัจจัยสู่ ความสำเร็จมีผู้เข้าร่วมงาน ๓๔๐ คน ณ ห้องปริ้นซ์บอลรูม ๑ โรงแรมปริ้น พาเลช กรุงเทพมหานครฯ


สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 เชียงใหม่

ที่ตั้ง :: บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร. 053-112485-6 โทรสาร. 053-112491

Website :: http://www.tpso10.org  Email :: tpso10@m-society.go.th  Facebook :: TPSO10 Chiang Mai