สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


Close Panel

ข่าวประชาสัมพันธ์..

วิพากษ์ผลการศึกษาวิจัย ( 12 ก.ค

สรุปผลการศึกษาและจัดทำร่าง

KM & R2R เพื่อการพัฒนา one home พม.แพร่(11

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวั

ศึกษาวิจัยไปดำเนินการในระด

SMARTสว.@ตำหนักธรรมผู้สูงวัยยุค

Poll # 3 สังคมไทย ร่วมใจ สร้างจิตส

Thailand Social Expo 2019( 8 ก.ค 62)

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

เขียนโดย Administrator
PDFพิมพ์อีเมล


ค่านิยมองค์กร ของ  สสว. 10

อุทิศตน อาสางาน เอื้ออาทร อำนวยประโยชน์สุข


วิสัยทัศน์  (Vision)

เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนและบูรณาการนโยบายและยุทธศาสตร์


พันธกิจ  (Missions)


พันธกิจประกอบด้วย ภารกิจตามหน้าที่ของ สสว. และภารกิจตามวิสัยทัศน์องค์กรซึ่งพันธกิจนี้ จะเป็นสิ่งที่ สสว.
ถือเป็นกรอบของกระบวนการดำเนินงาน และพันธสัญญาของ สสว. ที่จะขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์  ( ๒๕๕๒-๒๕๕๕) ให้บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

พันธกิจที่ ๑ :   พัฒนาองค์กรให้มีความทันสมัย  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ บุคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ

ด้านวิชาการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

พันธกิจที่ ๒ :  สร้าง พัฒนา บริการ และถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

พันธกิจที่ ๓ :   เสนอแนะ ขับเคลื่อน และแปลงนโยบายด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ไปสู่การปฏิบัติในเชิงยุทธศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสอดคล้องกับ

ความต้องการของพื้นที่ในการพัฒนาประเทศ
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 เชียงใหม่

ที่ตั้ง :: บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร. 053-112485-6 โทรสาร. 053-112491

Website :: http://www.tpso10.org  Email :: tpso10@m-society.go.th  Facebook :: TPSO10 Chiang Mai