สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


Close Panel

ข่าวประชาสัมพันธ์..

ประชุมวิพากษ์ วิจัยกลยุทธ์ส

ถอดบทเรียนการขับเคลื่อนมาต

เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ราษฎรบนพ

พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในภา

รายงานผลการปฏิบัติงานของวิ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัส

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัส

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอบร

ประวัติความเป็นมา

เขียนโดย Administrator
PDFพิมพ์อีเมล
ปี ๒๕๔๕

สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑๐ ชื่อย่อ "สสว." ก่อตั้งมาพร้อมกับการปฏิรูประบบราชการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีฐานะเทียบเท่ากองหรือสำนัก เป็นราชการบริหารส่วนกลาง ที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค มีทั้งหมด ๑๒ แห่งทั่วประเทศ

ปี ๒๕๕๘

พระราชบัญญัติปรับปรุงกฎกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนดให้ สสว. เป็นหน่วยวิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ทางวิชาการ  ส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการในภาพรวมของกระทรวงในพื้นที่ และได้มีการแบ่งโครงสรา้งภายในหน่วยงานออกเป็น ๑ ฝ่าย ๓ กลุุ่ม ได้แก่ ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา และกลุ่มส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ

ปี ๒๕๕๙ 

ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๓ ตอนที่ ๙๔ ก ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ และคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ ๒๑๐๗/๒๕๕๙ เรื่อง การแบ่งโครงสร้างภายในส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวง ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อที่ ๑๒  ให้แบ่งโครงสร้างภายใน สสว. ออกเป็น ๑ ฝ่าย ๒ กลุ่ม ได้แก่ ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ และกลุ่มการวิจัยและการพัฒนาระบบเครือข่าย

สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 เชียงใหม่

ที่ตั้ง :: บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร. 053-112485-6 โทรสาร. 053-112491

Website :: http://www.tpso10.org  Email :: tpso10@m-society.go.th  Facebook :: TPSO10 Chiang Mai